o.T. (Turm, Ye- Zhi Road, Wuhan, China), 60 x 50 cm, 2017