o.T. (Grüne Eisenbahnbrücke, Susaek, Seoul), 100 x 80 cm, 2014