ohne Titel (Sangsu Ubahn Station, Seoul)

53 x 45,5 cm, 2008