o.T. (ArchitekturDetail, Sony Center, Potsdamer Platz, Berlin)
100 x 70 cm, 2006/2007