o.T. (Rudolfstrasse, Karlsruhe-Oststadt); 140 x 150 cm; 1984/85